สุดเฉลิม ศัสตราพฤกษ์. (2559). PEACEACT “สุขกระทำ”เพื่อการพัฒนาการบริหารสู่สมการความยั่งยืน. วารสารเทคโนโลยีภาคใต้, 9(2), 132-138.

ชื่อเรื่อง

PEACEACT “สุขกระทำ”เพื่อการพัฒนาการบริหารสู่สมการความยั่งยืน

ผู้เขียน

สุดเฉลิม ศัสตราพฤกษ์

บทคัดย่อ

การพัฒนาการบริหารในประเทศไทยยังมีปัญหาทางโครงสร้างและวิธีการ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น การขาดเหตุผลในการบริหารเพื่อการพัฒนา และความไร้ประสิทธิภาพจากผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงาน จึงเป็นสิ่งที่ท้าทายความสามารถของรัฐบาลที่จะบริหารงานให้เกิดการพัฒนา โดยในทางนิตินัยต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาตัวบทกฎหมายให้มีความชัดเจน ยืดหยุ่น และมีสภาพบังคับ ส่วนในทางพฤตินัย ต้องมีการปรับปรุงวิธีการทำงานที่อาศัยความชัดเจนและความเข้าใจ รวมไปถึงการจัดการความรู้ เพื่อทำให้การพัฒนาการบริหารเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่มีประสิทธิผล บทความนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอมุมมองด้านวิชาการในการพัฒนาการบริหาร และสร้างระบบความสัมพันธ์ทางการบริหารในรูปแบบสมการเพื่อการพัฒนาการบริหารที่ยั่งยืน โดยนำเสนอแนวความคิด PEACEACT หรือ “สุขกระทำ” ซึ่งประกอบไปด้วย การมีส่วนร่วม ความเสมอภาค การกำหนดข้อตกลง การเอาใจใส่ ความประหยัด ความตระหนัก ความคิดสร้างสรรค์ และความโปร่งใสที่ได้จากการสังเคราะห์แนวคิดธรรมาภิบาลมาใช้ในการพัฒนาการบริหารองค์การที่สามารถพิจารณาได้ใน 2 ส่วน ได้แก่ ตัวบุคคล และระบบบริหาร เพื่อทำให้การดำเนินงานขององค์การเป็นไปตามเป้าหมายของการจัดตั้งและวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้ สมการความสัมพันธ์สามารถอธิบายได้ใน 3 สมการ ได้แก่ สมการที่ (1) D of A+A of D=DA สมการที่ (2) D of A+PEACEACT=A of D และ สมการที่ (3) D of A+PEACEACT+KM = A of D+SD เป็นการขยายขอบข่ายในแง่ของแนวความคิดเพื่อให้เกิดการประยุกต์ใช้ให้เกิดขึ้นจริงในการพัฒนาการบริหารองค์การอย่างยั่งยืน