หลักสูตรสื่อสารการกีฬา วิทยาเขตสมุทรสาคร ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ประจำหน้าที่ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสื่อสารการกีฬา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทยา บุญคงเสน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำวิทยาเขตสมุทรสาคร เป็นประธานในโครงการบริหารหลักสูตร คณะศิลปศาสตร์ วิทยาเขตสมุทรสาคร กิจกรรมการปฐมนิเทศอาจารย์คนใหม่เพื่อเข้าประจำหน้าที่ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาสื่อสารการกีฬา วิทยาเขตสมุทรสาคร ณ ห้องบางหญ้าแพรก อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร ซึ่งรองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสมุทรสาคร ให้โอวาทกับอาจารย์ใหม่และแนะนำแนวทางการปฏิบัติงานและความรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พร้อมส่งเสริมแนวทางการทำผลงานทางวิชาการและตำแหน่งทางวิชาการ เพื่อเสริมศักยภาพหลักสูตรให้มั่นคงต่อไปในอนาคต


กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมตามระบบ กลไก การประกันคุณภาพการศึกษา และ เป็นไปตามขั้นตอนกระบวนการการรับอาจารย์คนใหม่เพื่อเข้าปฏิบัติหน้าที่ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อทดแทนอัตราเกษียณอายุราชการ โดยปัจจุบันหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาสื่อสารการกีฬา วิทยาเขตสมุทรสาคร มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 5 ท่าน ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ประกอบไปด้วย อาจารย์สุธิชา ภิรมย์นุ่ม , อาจารย์ศุภกาญจน์ จำเริญรักษ์ , อาจารย์จารุเนตร ศรีโคกล่าม และอาจารย์คนใหม่ อาจารย์กาญจนาถ อุดมสุข , อาจารย์จารุวดี แก้วมา ซึ่งทั้ง 5 ท่านจะดำเนินการบริหาร พัฒนา กำกับดูแลหลักสูตรการเรียนการสอนให้มีคุณภาพเหมาะกับสาขาวิชาชีพ ต่อไปในอนาคต


ข่าว : สุธิชา ภิรมย์นุ่ม
ภาพ : พาณินี สีปาน