อ.รัชภร พรพรรณประภา

อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์

อาจารย์รัชภร พรพรรณประภา

อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์
-
-

ปริญญาตรี

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง,ประเทศไทย,2548

 

ปริญญาโท

ความเชี่ยวชาญ

  • ยังไม่มีข้อมูล

ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่