เรื่อง การแต่งตั้ง คณะกรรมการกําหนดราคากลาง สําหรับประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียน คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตสมุทรสาคร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

PDF Display