เรื่อง การแต่งตั้ง ผู้รับผิดชอบกําหนดราคากลาง สําหรับประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา เครื่อง ทดสอบและฝึกกล้ามเนื้อแบบไอโซไคเนติค ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

PDF Display