เรื่อง การแต่งตั้ง ผู้รับผิดชอบกําหนดราคากลาง สําหรับประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา เครื่อง ทดสอบและวิเคราะห์กล้ามเนื้อส่วนล่างแบบกระบอกลม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

PDF Display