เรื่อง การแต่งตั้ง ผู้รับผิดชอบกําหนดราคากลาง สําหรับประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ชุดฝึก ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแบบดัมเบลปรับน้ําหนัก ลู่วิ่งไฟฟ้าและจักรยานเอนปั่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

PDF Display