เรื่อง การแต่งตั้ง ผู้รับผิดชอบกําหนดราคากลาง สําหรับประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา กีฬายกน้ำหนัก ชุดอุปกรณ์กีฬายกน้ำหนักและคานยกน้ำหนัก ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

PDF Display