เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียน คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตสมุทรสาคร ประจํา ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

PDF Display