เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา เครื่องทดสอบและฝึกกล้ามเนื้อแบบไอโซไคเนติค ประจํา ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

PDF Display