เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา กีฬายกน้ำหนัก ชุดอุปกรณ์กีฬายกน้ำหนักและคานยก น้ำหนัก ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

PDF Display