เสริม เติม รู้ !!! Up Skill – Re Skill โปรแกรมสำเร็จรูปด้านกราฟิก

สาขาสื่อสารการกีฬา วิทยาเขตสมุทรสาคร จัดกิจกรรมเสริมกับวิทยากรพิเศษด้านโปรแกรมการออกแบบกราฟิก เพื่อเสริมศักยภาพการปฏิบัติ เติมความรู้ด้านการออกแบบ เพื่อนำไปใช้งานในการผลิตสื่อรูปแบบต่าง ๆ ผ่านโปรแกรมสำเร็จรูปที่ต้องใช้ในวิชาชีพ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการออกแบบและสร้างสรรค์งานด้านกราฟิกและข้อมูล โดยในกิจกรรมนักศึกษาได้รับความรู้พื้นฐานและการเลือกใช้เครื่องมือที่จำเป็นในการสร้างเส้นและงานกราฟิกผ่านโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับงานด้านการผลิตสื่อในรูปแบบต่าง ๆ และได้เติมความรู้ใหม่ๆ เสริมความเข้าใจจากสิ่งที่เคยใช้งานนำไปสู่การพัฒนาผลงานการผลิตสื่อในแขนงต่างๆที่ต้องใช้โปรแกรมสำเร็จรูปต่อไป สาขาสื่อสารการกีฬา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร