โครงการการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย กิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านไทย “ว่าวไทย”

ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร