โครงการกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย

กิจกรรมอนุรักษ์กีฬาไทย “ชักเย่อ”