โครงการกิจกรรมให้ความรู้เรื่อง “การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ทางพลศึกษา”

วันที่ 30 พฤศจิกายน​ 2566 คณะศึกษา​ศาสตร์​ โดย ผศ.ดร.ชนิตา ไกรเพชร ได้​ดำเนินการ​จัดกิจกรรม​การบรรยายเรื่อง “การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ทางพลศึกษา” โดยได้รับเกียรติจาก ครูสมพงห์ อินทร์กล่ำ วิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนวัดกก ในการบรรยายครั้งนี่ กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา พล013146 การวัดและประเมินผลพลศึกษา