โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567

วันที่ 29-30 พฤษภาคม 2567 ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษได้ดำเนินการจัดกิจกรรม “โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่” ประจำปีการศึกษา 2567 โดยมีนักศึกษาชี้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ เป็นนักศึกษาจาก 3 คณะ จำนวน 140 คน ประกอบด้วย คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ และคณะศิลปศาสตร์