โครงการประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพได้จัดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนักศึกษา ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมีวัตุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาเห็นความสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา และสามารถนำหลัก PDSA/PDCA (Plan, Do, Study,/Check, Act) ไปใช้ในการทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันได้