โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน “กิจกรรมทบทวนตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับคณะ และระดับวิทยาเขต ปีการศึกษา 2564

โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน “กิจกรรมทบทวนตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับคณะ และระดับวิทยาเขต ปีการศึกษา 2564” วันที่ 24, 25 และ 27 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมนวัตกรรมและเทคโนโลยีฯ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร