โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 16 กุมภาพันธ์​ 2567 ฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร ดำเนินการจัดกิจกรรม “ปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2566” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรทั้ง 2 ท่านประกอบด้วย 1.นายรัฐ​พล แจ่มจันทร์ เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายบริหารการศึกษา 2.นายนครินทร์ นาคพงษ์ เจ้าหน้าจัดการศึกษา บริษัท แฟม เอดดูเคชั่น จำกัด #TNSUSKN