โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (กิจกรรมที่ 1) เตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬา

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพมีจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 โดยมีการเตรียมความพร้อมก่อนออกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในวันที่ 25 และ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุม 323 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ