โครงการพลศึกษาจากห้องเรียนสู่ห้องเรียน

วันที่ 1-8 กุมภาพันธ์ 2567 นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะศึกษาศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการสอนพลศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดโสภณาราม และโรงเรียนวัดศรีสุทธาราม จำนวนรวม 100 คน เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะทางกีฬาและพัฒนาสมรรถภาพทางกายให้นักเรียน อีกทั้งเป็นการพัฒนาประสบการณ์ให้กับนักศึกษา ในฐานะนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาอีกด้วย