โครงการพัฒนาบุคลากรสายผู้สอนและสายสนับสนุน คณะศึกษาศาสตร์

โครงการพัฒนาบุคลากรสายผู้สอนและสายสนับสนุน คณะศึกษาศาสตร์ กิจกรรม การให้ความรู้เรื่อง การปฏิบัติตามระเบียบการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ระดับปริญญาตรี และระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิกร ยาพรม ผู้อำนวยการกองส่งเสริมวิชาการ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมนวัตกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร