โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและนวัตกรรมของบุคลากร มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร เรื่อง การใช้ Mendeley เพื่อสนับสนุนการทำงานวิจัย

งานวิจัยและนวัตกรรม ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาครได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและนวัตกรรมของบุคลากร เรื่องการใช้ Mendeley เพื่อสนับสนุนการวิจัย ในวันที่ 30 เมษายน 2567 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 ตึกวิทยบริการ โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ดร.นนท์ คนึงสุขเกษม และ คุณธนานพ ทองถาวร เป็นวิทยากรบรรยายเชิงปฏิบัติการการใช้ Mendeley ในการจัดการเอกสารอ้างอิงและงานวิจัย