โครงการวิ่งประเพณี คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2567

วันที่ 27-28 มิถุนายน 2567 คณะศึกษาศาสตร์ ดำเนินการโดย อ.ชยกร ปวรทวีสุข ได้ดำเนินการจัดโครงการวิ่งประเพณี คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2567 โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้มีกิจกรรมออกกำลังกายที่เหมาะสม และนำนักศึกษาไปร่วมกิจกรรมการบริการชุมชน ณ โรงเรียน อ.ฮ.ลิงค์ อีกด้วย