โครงการสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2567

วันที่ 24-25 มิถุนายน 2567 คณะศึกษาศาสตร์ ดำเนินการโดย อ.ชยกร ปวรทวีสุข ได้ดำเนินการจัดโครงการสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2567 โดยมีจุดประสงค์เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาทุกชั้นปีเข้าด้วยกัน โดยในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีนักศึกษาและคณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ 200 คน