โครงการสัมมนาทางพลศึกษา การป้องกันการบาดเจ็บทางการกีฬา

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะศึกษาศาสตร์ ได้มีการจัดกิจกรรม โครงการสัมมนาทางพลศึกษา การป้องกันการบาดเจ็บทางการกีฬาให้กับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา “การสัมมนาทางพลศึกษา”