โครงการสัมมนาทางพลศึกษา “การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ”

วันที่ 24 มกราคม 2567 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ได้ดำเนินการจัดโครงการสัมมนาทางพลศึกษาเรื่อง “การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ (Exercise For Health)”ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะศึกษาศาสตร์ จำนวน 50 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ในการออกกำลังกาย และนำหลักการดังกล่าวไปใช้กับการจัดกิจกรรมออกกำลังกายให้กับผู้อื่นได้