โครงการสัมมนาทางพลศึกษาเรื่อง “การปฐมพยาบาลเบื้องต้นในการเล่นกีฬา”

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ได้ดำเนินการจัดโครงการสัมมนาทางพลศึกษาเรื่อง “การปฐมพยาบาลเบื้องต้นในการเล่นกีฬา”ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะศึกษาศาสตร์ จำนวน 50 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นจากการเล่นกีฬา และนำหลักการดังกล่าวไปใช้กับการรับมือกับสถานการณ์จริงได้