โครงการสัมมนาทางพลศึกษาเรื่อง “แนวทางการอบอุ่นร่างกายให้เหมาะสมกับชนิดกีฬา”

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ได้ดำเนินการจัดโครงการสัมมนาทางพลศึกษาเรื่อง “แนวทางการอบอุ่นร่างกายให้เหมาะสมกับชนิดกีฬา”ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะศึกษาศาสตร์ จำนวน 30 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ในการอบอุ่นร่างกายให้เหมาะสมต่อสภาพการเล่นกีฬาแต่ละชนิด และสามารถนำหลักการเหล่านั้นมาปรับใช้กับการสอนพลศึกษาในโรงเรียนได้