โครงการสัมมนานักศึกษาก่อนปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3

“เรียนรู้เพื่อเป็นครูผู้ชี้ทาง” นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 จำนวน 50 คน เข้าร่วมการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 เพื่อเรียนรู้การปฎิบัติตนในสถานศึกษา และเพื่อเพิ่มทักษะวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 31 ตุลาคม 2566 ณ ห้องนวัตกรรมและเทคโนโลยี วิทยาเขตสมุทรสาคร โดยมีอาจารย์กชพรรณ มณีวงษ์ หัวหน้างานฝึกประสบการณ์วิชาชีพพร้อมกับทีมคณาจารย์ให้ข้อคิดและมุมมอง ก่อนออกฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษา