โครงการสัมมนานักศึกษาก่อนปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมนวัตกรรมและเทคโนโลยี อาคารงามขำ คณะศึกษาศาสตร์ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมสัมมนานักศึกษาก่อนปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 โดยมีอาจารย์กชพรรณ มณีวงษ์ หัวหน้างานฝึกประสบการณ์วิชาชีพพร้อมกับทีมคณาจารย์ให้ข้อคิดและมุมมอง ก่อนออกฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษา