โครงการสัมมนานักศึกษาก่อนปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1

“เรียนรู้เพื่อเป็นครูผู้ชี้ทาง” นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 จำนวน 51 คน เข้าร่วมการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 เพื่อเรียนรู้การปฎิบัติตนในสถานศึกษา และเพื่อเพิ่มทักษะวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องนวัตกรรมและเทคโนโลยี วิทยาเขตสมุทรสาคร โดยมีอาจารย์กชพรรณ มณีวงษ์ หัวหน้างานฝึกประสบการณ์วิชาชีพพร้อมกับทีมคณาจารย์ให้ข้อคิดและมุมมอง ก่อนออกฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษา #TNSUSKN