โครงการสัมมนานักศึกษาก่อนปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4

วันที่ 11 ตุลาคม​ 2566 คณะศึกษาศาสตร์ ดำเนินการโดย อ.กชพรรณ มณีวงษ์ หัวหน้างานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ได้จัดกิจกรรมสัมมนาก่อนปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานในโรงเรียนต่อไป