โครงการสัมมนานักศึกษาหลังปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4

วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมโครงการสัมมนานักศึกษาหลังปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 ณ ห้องนวัตกรรมและเทคโนโลยี วิทยาเขตสมุทรสาคร โดยมีอาจารย์กชพรรณ มณีวงษ์ หัวหน้างานฝึกประสบการณ์วิชาชีพพร้อมกับทีมคณาจารย์ให้ข้อคิดและมุมมอง หลังออกฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษา #TNSUSKN