โครงการส่งเสริมวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 14 กุมภาพันธ์​ 2567 ดร.ยุวลักษณ์​ เส้งหวาน และ ผศ.ดร.จุฑา​ทิพย์​ สร้วงสุวรรณ ดำเนินการจัดโครงการ “โครงการวันส่งเสริมวิชาการ ประจำปีการศึกษา​ 2566” ณ อาคารคณะศึกษา​ศาสตร์ เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสในการนำเสนอผลงานของตนเอง และยังเป็นกิจกรรมที่ทำให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้กันในงานอีกด้วย #TNSUSKN