โครงการอนุรักษ์ สืบสาน การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย

วันที่ 21 มิถุนายน คณะศึกษาศาสตร์ ดำเนินการโดย อ.อัจฉราพรรณ ช้างเขียว ดำเนินการจัดกิจกรรม โครงการอนุรักษ์สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย กิจกรรมที่ 2 การวิ่งเปี้ยว โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้และนำไปสู่การเผยแพร่ สานต่อความรู็วัฒนธรรมอันดีงามสู่โรงเรียน ชุมชนและสังคมต่อไป