โครงการอบรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ B.T.C.

วันที่ 25-28 กันยายน 2566 คณะศึกษาศาสตร์ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ B.T.C. ณ ค่ายลูกเสือไพรพนา จ.นครนายก โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 2 (รหัส 65) เข้าร่วมกิจกรรมนี้ จำนวน 35 คน