โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร