โครงการเผยแพร่ความรู้เรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น

วันที่ 17-18 มิถุนายน 2567 นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ได้เข้าร่วมโครงการเผยแพร่ความรู้เรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น “การสร้างความตระหนักและเครือข่ายบุคลากรในชุมชนเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น” เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น โดยมีนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ มีรายชื่อดังต่อไปนี้ 1.นางสาวปาริฉัตร มุมกลาง 2.นางสาวพรนภา นิตย์พิบูลย์ 3.นางสาวเบ็ญจวรรณ แสงเครือ 4.นางสาวเพ็ญพิชชา เศวตพันธ์ 5.นางสาวพูนพิศสุดา แสนสุริยวงศ์