โครงการ Boardgame Rally Learning

ชมรมบอร์ดเกมมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร ได้มาจัดกิจกรรมการใช้บอร์ดเกมกับนักเรียน โรงเรียนวัดโสภณารามจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 60 คน ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักการใช้บอร์ดเกมเพื่อการศึกษาในระหว่างคาบเรียน และได้พัฒนาการเรียนรู้ที่ดีมากขึ้น