โครงการ Boardgame ​Rally ​Learning​

วันพุธที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ชมรมบอร์ดเกมเพื่อการศึกษา ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม Boardgame Rally Learning เพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ที่สนใจในการเล่นบอร์ดเกม ณ อาคารงามขำ คณะศึกษาศาสตร์ โดยมีกิจกรรมการนำเสนอบอร์ดเกมเพื่อการศึกษา ดำเนินการโดยคณะกรรมการชมรม และในการดำเนินการโครงการครั้งนี้ ทางชมรมบอร์ดเกมเพื่อการศึกษาได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดโครงการดังนี้ 1.บริษัท BGN Squad 2.บริษัทพัฒนาวิชาการและประเมินผล (พวป.) 3. Houseclub – Board Game Cafe Mahachai