โครงการ Ex-Change สานต่อประสบการณ์

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ได้มีการจัดกิจกรรม Ex-Change “ส่งต่อประสบการณ์” ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ในการนี้ คณะศึกษาศาสตร์ได้รับความอนุเคราะห์จากคณะวิทยากรที่มาให้ความรู้กับน้องๆ ตามรายนามดังต่อไปนี้ 1.ว่าที่ร้อยตรีหญิงภัทรา ล้อมสาย (โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย) 2.นายธนัตถ์ เอี่ยมนาค (โรงเรียนวัดบางขุด) 3.นายสมยศ จุลหอม (โรงเรียนวัดจันทราวาส) 4.นางสาวกาญจนา ดูเรืองรัมย์ (โรงเรียนเอกชัย) 5.นายภาคินัย ศิริวารินทร์ (โรงเรียนเอกชัย) 6.นางสาวศิรภัสสร พลายงค์ (โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย)​ ึ7.นายวรพล แสนจันทร์ (เจ้าหน้าที่สำนักงานกีฬา) 8.นางสาวสิราวรรณ สีดาชมภู (เจ้าหน้าที่คณะศึกษาศาสตร์)