โครงการ Ex-Change สานต่อประสบการณ์

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ได้มีการจัดกิจกรรม Ex-Change “ส่งต่อประสบการณ์” ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในการนี้ คณะศึกษาศาสตร์ได้รับความอนุเคราะห์จากคณะวิทยากรที่มาให้ความรู้กับน้องๆ ตามรายนามดังต่อไปนี้ 1.นายสยาม พ้นภัย (โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ) 2.นายอภิสิทธิ์ ธนัทศรัญย์รัตน์ (โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ) 3.นายอภิวัฒน์ พานท์ (โรงเรียนบ้านท่าทราย) 4.นายวรพล แสนจันทร์ (เจ้าหน้าที่สำนักงานกีฬา) 5.นางสาวสิราวรรณ สีดาชมภู (เจ้าหน้าที่คณะศึกษาศาสตร์) 6.นายณัฐดนัย ไชยศรี (ศิษย์เก่า)