โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 2 พานักเรียนเข้าศึกษาดูงานศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร

วันพฤหัสที่ 16 มีนาคม 2566

ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร ต้อนรับผู้บริหาร คณะครูและน้องๆ มัธยมศึกษาปีที่ 4-5 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 2  กิจกรรมศึกษานอกห้องเรียนด้านการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย