ไวพจน์ จันทร์เสม และนฤมล ศรีสุวรรณ. (2566). การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถภาพทางกายกับความสามารถในการเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนไหวในนักกีฬาคริกเก็ตทีมชาติไทย. การวิจัยและสร้างสรรค์เพื่อก้าวทันการเปลี่ยนแปลง. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11. วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 (น.261-279).

ชื่อเรื่อง

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถภาพทางกายกับความสามารถในการเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนไหวในนักกีฬาคริกเก็ตทีมชาติไทย

ผู้เขียน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไวพจน์ จันทร์เสม และอาจารย์นฤมล ศรีสุวรรณ

บทคัดย่อ

The ability to change the direction of movement in cricket. Factors related to
have several components to physical performance related to the ability to change
direction of movement which will be developed to be more efficient. The purpose
of this research was to study physical performance and the relationship between
physical performance and ability to change movement direction of Thai National
Cricket team players. By physical fitness test, the data were analyzed for the Pearson
correlation coefficient.
The results showed that Peak force, height, and peak power in countermovement jumps were negatively correlated with the ability to change direction of
movement peak force, height, and maximum power in Squat jumps were negatively
associated with the ability to change direction. Running times at 5 m, 10 m and 20 m
were positively correlated with the ability to change direction of movement.
Changing direction of movement. Strength of the dominant and non-dominant hand
muscle groups there was a negative correlation with the ability to change direction of
movement aerobic capacity. Anaerobic power and anaerobic ability was negatively
correlated with movement direction change ability at the .01 level of significance. In
conclusion, fitness training should focus on maximum power and peak power training
in counter-movement jumps and squats, 5m, 10m and 20m sprint training, agility
training, strength training of the dominant and non-dominant hand muscle groups.
Aerobic and anaerobic training it will help cricket players to improve their ability to
change direction of movement.