Skip to content

ณัฐพร สุดดี

Books By ณัฐพร สุดดี

ทักษะและเทคนิคการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวสำหรับเด็กเล็ก

By: ณัฐพร สุดดี

เนื้อหาสาระของหนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยข้อมูลพัฒนาการของเด็กเล็ก กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการ รูปแบบการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวขั้นพื้นฐาน รูปแบบการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวสำหรับเด็กเล็ก การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้สำหรับการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวขั้นพื้นฐาน แนวคิดการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวขั้นพื้นฐาน โดยเนื้อหาทั้งหมดผู้เขียนได้เรียบเรียงและนำเสนอในภาษาที่เข้าใจง่าย เพื่อให้ผู้อ่านสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้อื่น หรือนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมให้กับเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ