Skip to content

นลินี ยิ่งชาญกุล

Books By นลินี ยิ่งชาญกุล

การดูแลโภชนาการเบื้องต้นในผู้สูงอายุแบบองค์รวม

By: นลินี ยิ่งชาญกุล

ปัญหาด้านโภชนาการเป็นประเด็นที่มีความสำคัญมากในการดูแลผู้ป่วยสูงอายุครับ ผู้สูงอายุมักมีภาวะ malnutrition โดยที่เรามักจะไม่ได้ recognize ครับ หนังสือเล่มนี้ก็จะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยภาพรวมครับ เริ่มตั้งแต่ สาเหตุการเกิดปัญหาโภชนาการในผู้สูงอายุ การวินิจฉัย การประเมิน การรักษาและการให้คำแนะนำ ในมุมมองของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว