Skip to content

ปรีดา อัครจันทโชติ

Books By ปรีดา อัครจันทโชติ

การสื่อสารกับแนวคิดการข้ามพ้นวัฒนธรรม (COMMUNICATION & TRANSCULTURALISM)

By: ปรีดา อัครจันทโชติ

จาก "ก่อน" สู่ "หลัง-หลัง" สมัยใหม่ แนวคิดจักรวรรดินิยมและพหุนิยมทางวัฒนธรรม นักคิดคนสำคัญของทฤษฎีการข้ามพ้นวัฒนธรรม แนวคิดการข้ามพ้นวัฒนธรรม โลกาภิวัฒน์กับการสื่อสารข้ามพ้นวัฒนธรรม อัตลักษณ์และการสื่อสารข้ามพ้นวัฒนธรรมของปัจเจกบุคคล การสื่อสารข้ามพ้นวัฒนธรรมกับโลกไซเบอร์และวัฒนธรรมดิจิทัล การผลิตซ้ำสื่อกับกระบวนการข้ามพ้นวัฒนธรรม การข้ามพ้นวัฒนธรรมเชิงวิพากษ์