Skip to content

พิชิต ฤทธิ์จรูญ

Books By พิชิต ฤทธิ์จรูญ

เทคนิคการพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้

By: พิชิต ฤทธิ์จรูญ

เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้จะช่วยให้ผู้สอนได้สารสนเทศจากการประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อการตัดสินใจปรับปรุง พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีคุณภาพและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของผู้สอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ผู้สอนจึงต้องเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้สามารถพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ ซึ่งจะช่วยให้การวัดประเมินผลการเรียนรู้ มีความเที่ยงตรงและเชื่อถือได้มากขึ้น