Skip to content

ศิลปศาสตร์

Showing 1-5 of 5 Books

แปลผิด แปลถูก :คัมภีร์การแปลยุคใหม่

By: สุพรรณี ปิ่นมณี

การได้เรียนรู้เรื่องการแปลจากข้อผิดพลาดของผู้อื่นย่อมทำให้นักแปลสามารถนำมาใช้เป็นฉากหลังในการทำงานของตนได้อย่างรู้เท่าทันและระมัดระวังมากขึ้น เป็นการปิดหาทางสำหรับข้อผิดพลาดมิให้เกิดขึ้นได้ในกระบวนการทำงานแปล แม้ผู้ใดเคย “แปลผิด” ก็อาจพัฒนาไปสู่การ “แปลถูก” ได้ในที่สุดและตลอดไป แปลผิด ทำอย่างไรจึงจะแปลถูกและแปลไม่ผิดอีก เป็นโจทย์ที่นักแปลและผู้เรียนแปลทุกคนต้องตระหนักอยู่เสมอ คำตอบอยู่ในหนังสือเล่มนี้แล้ว เพียงท่านพลิกหน้ากระดาษ แล้วศึกษาก็จะรู้ได้โดยพลัน

การสื่อสารกับแนวคิดการข้ามพ้นวัฒนธรรม (COMMUNICATION & TRANSCULTURALISM)

By: ปรีดา อัครจันทโชติ

จาก "ก่อน" สู่ "หลัง-หลัง" สมัยใหม่ แนวคิดจักรวรรดินิยมและพหุนิยมทางวัฒนธรรม นักคิดคนสำคัญของทฤษฎีการข้ามพ้นวัฒนธรรม แนวคิดการข้ามพ้นวัฒนธรรม โลกาภิวัฒน์กับการสื่อสารข้ามพ้นวัฒนธรรม อัตลักษณ์และการสื่อสารข้ามพ้นวัฒนธรรมของปัจเจกบุคคล การสื่อสารข้ามพ้นวัฒนธรรมกับโลกไซเบอร์และวัฒนธรรมดิจิทัล การผลิตซ้ำสื่อกับกระบวนการข้ามพ้นวัฒนธรรม การข้ามพ้นวัฒนธรรมเชิงวิพากษ์

มัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ :การออกแบบ การพัฒนา และการประเมิน

By: วรานันท์ อิศรปรีดา

มัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ : การออกแบบ การพัฒนา และการประเมิน เล่มนี้เป็นหนังสือที่ผู้สอนและผู้เรียนสามารถใช้เป็นคู่มือในการทำโครงงานมัลติมีเดีย เพื่อการเรียนรู้อย่างเป็นขั้นตอนบนฐานของ DDD-E Model คือ ขั้นการตัดสินใจ (Decide) ขั้นการออกแบบ (Design) ขั้นการพัฒนา (Develop) และขั้นการประเมิน (Evaluate) โดยหนังสือนี้มีทั้งทฤษฎี แนวคิด และแนวทางการพัฒนามัลติมีเดียที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ และการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง

การแปลสำหรับนิเทศศาสตร์

By: ชลาธิป ชาญชัยฤกษ์

หนังสือวิชาการเรื่องการแปลสำหรับนิเทศศาสตร์ (Translation for Communication Arts) เล่มนี้ เขียนขึ้นจากประสบการณ์การสอนรายวิชา การแปลสำหรับคณะนิเทศศาสตร์ 1 (AE Translation for Communication Arts I) ซึ่งเป็นรายวิชาบังคับในหลักสูตรเก่าสำหรับนิสิตคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และในฐานะนักแปลงานด้านโฆษณา ประชาสัมพันธ์หนังสือพิมพ์และอื่นๆ โดยครอบคลุมเนื้อหาการแปลภาษาอังกฤษเป็นไทยที่เกี่ยวข้องกับงานด้านนิเทศศาสตร์ อาทิ การแปลข่าว บทความ โฆษณา ตลอดจนสอดแทรกเกร็ดความรู้ภาษาอังกฤษด้านไวยากรณ์ คำศัพท์ สำนวน ฯลฯ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้บทแปลเกือบทั้งหมดในหนังสือเล่มนี้ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอื่น

ต้นแบบนักคิดนวัตกรรม (ICONOCLAST)

By: GREGORY BERNS

หนังสือเล่มนี้จะทำให้คุณรู้จักคนในแต่ละสาขาที่พิสูจน์แล้วว่า การประสบความสำเร็จเป็นเรื่องง่าย คนเหล่านี้สามารถทำให้สมองค้นหาความแน่นอนของชีวิต ด้วยการมองโลกและชีวิตในแง่มุมที่ต่างออกไป พวกเขาจะตั้งคำถามกับสิ่งที่คนส่วนใหญ่ยอมรับว่าเป็นคำตอบแล้ว และคุณจะได้แรงบันดาลใจจากตัวอย่างของสุดยอดนักคิดระดับโลกหลายๆคนเพื่อนำไปใช้กับการดำเนินชีวิตของคุณเอง